[vsnet-alert 25737] HO Del outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Sun Apr 18 08:57:52 JST 2021


HO Del outburst

  SU UMa star.

  YYYYMMDD(UT)   mag  observer
  20210403.4928 18.733zg  (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
  20210405.8333 <152c  (Yutaka Maeda)
  20210416.4570 13.797zg  (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))More information about the vsnet-alert mailing list