[vsnet-alert 25747] MM Hya superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Wed Apr 21 12:34:45 JST 2021


MM Hya superoutburst

 Moriyama-san also detected this outburst.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20210409.4396 <144c (Yutaka Maeda)
 20210410.4396 <154c (Yutaka Maeda)
 20210411.4396 <153c (Yutaka Maeda)
 20210414.4409 <156c (Yutaka Maeda)
 20210419.1600 14.242zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210419.4432 131cG (Yutaka Maeda)More information about the vsnet-alert mailing list