[vsnet-alert 25748] MASTER OT J183342.09+654019.1 likely superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Wed Apr 21 13:10:44 JST 2021


MASTER OT J183342.09+654019.1 likely superoutburst

 Type based on the past ZTF data.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20210413.4292 18.329zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210413.4301 18.373zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210413.4672 18.521zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210413.4687 18.620zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210418.2831 15.450zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210420.3468 15.824zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))More information about the vsnet-alert mailing list