[vsnet-alert 25749] DI UMa slowly rising superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Wed Apr 21 13:13:12 JST 2021


DI UMa slowly rising superoutburst

 (ER UMa star)

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20210414.5404 <143c (Yutaka Maeda)
 20210414.6276 <156C (Masayuki Moriyama)
 20210415.2494 18.411zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210415.5545 <150c (Yutaka Maeda)
 20210417.1816 15.791zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210417.6163 158C (Masayuki Moriyama)
 20210418.5240 152:c (Yutaka Maeda)
 20210419.2178 15.143zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210419.5234 149:cG (Yutaka Maeda)More information about the vsnet-alert mailing list