[vsnet-recent 164759] 17P recent (cont'd)

Ohshima ohshima at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Thu Dec 27 13:50:14 JST 2007


17P recent (cont'd)

 For general info see:
 http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/vsnet/gcvs/17P.html
 http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/vsnet/object/17P.html

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20071023.803 <101C (Kazuyoshi Kanatsu)
 20071024.555  40C (Kazuyoshi Kanatsu)
 20071024.647  30 (A. Kamiya)
 20071024.808  28C (Kazuyoshi Kanatsu)
 20071025.167  22 (Hans-Goran Lindberg)
 20071025.382  28 (Hitomi Ishii)
 20071025.392  26 (Hiroyuki Maehara)
 20071025.413  26 (Taichi Kato)
 20071025.458  26 (Yutaka Maeda)
 20071025.462  25 (A. Kamiya)
 20071025.469  24 (Taichi Kato)
 20071025.555  28 (Atsuko Takahashi)
 20071025.576  26 (Yasunori Watanabe)
 20071025.583  25 (Yutaka Maeda)
 20071025.603  26 (Masashi Nakatani)
 20071025.610  24 (Yutaka Maeda)
 20071025.631  27 (Hitomi Ishii)
 20071025.637  27 (Atsuko Takahashi)
 20071025.656  27 (Yasunori Watanabe)
 20071025.672  25C (Kazuyoshi Kanatsu)
 20071026.597  26 (Yutaka Maeda)
 20071026.675  25 (Yutaka Maeda)
 20071026.819  26 (Franck Gobet)
 20071027.155  25 (Franck Gobet)
 20071027.451  27 (Kenji Hirosawa)
 20071027.469  27 (Kenji Nakai)
 20071027.498  27 (Minoru Yamamoto)
 20071027.585  25 (Yutaka Maeda)
 20071027.683  25 (Yutaka Maeda)
 20071027.708  29: (Tomohito Ohshima)
 20071027.710  27 (Yasunori Watanabe)
 20071027.733  27 (Yasunori Watanabe)
 20071027.742  26 (Hiroyuki Maehara)
 20071027.774  28 (Hiroshi Nishiyama)
 20071027.790  27 (Franck Gobet)
 20071027.790  27 (Atsuko Takahashi)
 20071027.817 2.43V (Hiroshi Itoh)
 20071027.819  26 (Masaya Saitou)
 20071027.851  27 (Franck Gobet)
 20071028.201  28 (Franck Gobet)
 20071028.413  27 (Yasunori Watanabe)
 20071028.415  28 (Hiroyuki Maehara)
 20071028.424  26 (Taichi Kato)
 20071028.431  26 (Taichi Kato)
 20071028.440  27 (Yasunori Watanabe)
 20071028.490  26 (Takuichiro Onishi)
 20071028.494  24 (Hiroshi Nishiyama)
 20071028.503  28 (Minoru Yamamoto)
 20071028.530  26 (Takuzi Yamashita)
 20071028.564  27 (A. Kamiya)
 20071028.569  26 (Taichi Kato)
 20071028.662 2.52V (Hiroshi Itoh)
 20071028.742  26 (Yutaka Maeda)
 20071028.769  27 (Thorsten Lange)
 20071028.802  21 (Jose Ripero)
 20071028.812  26 (Taichi Kato)
 20071029.458  28 (Masaya Saitou)
 20071029.478  26 (Hiroshi Nishiyama)
 20071029.535  28 (Minoru Yamamoto)
 20071029.542  27 (A. Kamiya)
 20071029.544  28 (Atsuko Takahashi)
 20071029.553  28 (Hitomi Ishii)
 20071029.646  26 (Yutaka Maeda)
 20071029.799  26 (Taichi Kato)
 20071030.490  28 (Kenji Nakai)
 20071030.510  26 (Kazuyoshi Kanatsu)
 20071030.683  23 (Taichi Kato)
 20071030.688  28 (Yutaka Maeda)
 20071030.688  28 (Atsuko Takahashi)
 20071030.800  24 (Hans-Goran Lindberg)
 20071030.807  22 (Taichi Kato)
 20071030.850  30 (Franck Gobet)
 20071030.941  26 (Jose Ripero)
 20071031.210  30 (Franck Gobet)
 20071031.403  28 (Hiroyuki Maehara)
 20071031.413  25 (Taichi Kato)
 20071031.433  25 (Taichi Kato)
 20071031.472  26 (Masaya Saitou)
 20071031.483  26 (Hiroshi Nishiyama)
 20071031.521  24 (Taichi Kato)
 20071031.546  28 (A. Kamiya)
 20071031.576  26 (Masashi Nakatani)
 20071031.587  28 (Minoru Yamamoto)
 20071031.597  24 (Takuichiro Onishi)
 20071031.598  27 (Yasunori Watanabe)
 20071031.639  28 (Yutaka Maeda)
 20071031.806  25 (Taichi Kato)
 20071031.810  30 (Franck Gobet)
 20071031.830  25 (Marian Legutko)
 20071031.906  29 (Jose Ripero)
 20071101.549  26 (Taichi Kato)
 20071101.712  28 (Yutaka Maeda)
 20071101.757  23 (Hans-Goran Lindberg)
 20071101.840  26 (Marian Legutko)
 20071101.903  30 (Franck Gobet)
 20071101.944  31 (Jose Ripero)
 20071101.944  33 (Jose Ripero)
 20071102.419  25 (Taichi Kato)
 20071102.441  28 (Kenji Nakai)
 20071102.521  27 (Kenji Nakai)
 20071102.551  24 (Taichi Kato)
 20071102.558  24 (Taichi Kato)
 20071102.569  27 (Hiroyuki Maehara)
 20071102.672  24 (Kazuyoshi Kanatsu)
 20071102.676  29 (Yutaka Maeda)
 20071102.806  24 (Taichi Kato)
 20071102.816  25 (Kenji Hirosawa)
 20071102.930  29 (Franck Gobet)
 20071103.410  25 (Taichi Kato)
 20071103.453  28 (Hiroshi Nishiyama)
 20071103.457  28 (Kenji Nakai)
 20071103.462  30 (Minoru Yamamoto)
 20071103.490  26 (Masaya Saitou)
 20071103.492  28 (Takuichiro Onishi)
 20071103.512  30 (Masashi Nakatani)
 20071103.528  26 (Kenji Hirosawa)
 20071103.535  24 (Taichi Kato)
 20071103.590  27 (Hiroyuki Maehara)
 20071103.653  28 (A. Kamiya)
 20071103.653  29 (Yutaka Maeda)
 20071103.764  24 (Hans-Goran Lindberg)
 20071103.765  29 (Hiroshi Itoh)
 20071103.794  27 (Kenji Nakai)
 20071103.806  25 (Taichi Kato)
 20071104.248  32 (Franck Gobet)
 20071104.422  25 (Taichi Kato)
 20071104.431  28 (Masaya Saitou)
 20071104.442  28 (Hiroshi Nishiyama)
 20071104.451  30 (Yutaka Maeda)
 20071104.462  27 (Hiroyuki Maehara)
 20071104.505  29 (A. Kamiya)
 20071104.740  27 (Marian Legutko)
 20071104.847  27 (Takuichiro Onishi)
 20071105.222  33 (Franck Gobet)
 20071105.819  27 (Marian Legutko)
 20071105.931  31 (Franck Gobet)
 20071105.944  30 (Jose Ripero)
 20071106.632  30 (Atsuko Takahashi)
 20071106.806  28: (Taichi Kato)
 20071107.385  30 (Takuichiro Onishi)
 20071107.394  26 (Taichi Kato)
 20071107.419  29 (Yutaka Maeda)
 20071107.448  29 (Kenji Nakai)
 20071107.485  27 (Taichi Kato)
 20071107.485  29 (Masaya Saitou)
 20071107.508  30 (Kenji Hirosawa)
 20071107.510  27 (Taichi Kato)
 20071107.519  29 (Hiroshi Nishiyama)
 20071107.537  29 (A. Kamiya)
 20071107.572  36 (Takuzi Yamashita)
 20071107.666  28 (Hiroyuki Maehara)
 20071107.794  27 (Taichi Kato)
 20071107.892  31 (Franck Gobet)
 20071107.944  34 (Jose Ripero)
 20071108.392  30 (Taichi Kato)
 20071108.492  29 (Hiroshi Nishiyama)
 20071108.538  28 (Taichi Kato)
 20071108.801  28 (Taichi Kato)
 20071109.663  29 (Yutaka Maeda)
 20071110.431  30 (Yutaka Maeda)
 20071110.458  29 (Kenji Nakai)
 20071110.729  25 (Hans-Goran Lindberg)
 20071111.417  27 (Taichi Kato)
 20071111.433  30: (Tomohito Ohshima)
 20071111.503  32 (Yasunori Watanabe)
 20071111.549  31 (Kenji Nakai)
 20071111.571  30 (Yutaka Maeda)
 20071111.622  31 (A. Kamiya)
 20071111.719  32 (Masaya Saitou)
 20071111.792  32 (Hiroshi Nishiyama)
 20071112.431  32 (Masaya Saitou)
 20071112.521  29 (Kenji Nakai)
 20071112.567  30 (A. Kamiya)
 20071112.642  31 (Yutaka Maeda)
 20071112.765  34 (Hiroshi Nishiyama)
 20071113.451  33 (Masaya Saitou)
 20071113.519  31 (A. Kamiya)
 20071113.523  29 (Taichi Kato)
 20071113.592  32 (Hiroshi Nishiyama)
 20071113.626  33 (Tomohito Ohshima)
 20071113.815  27 (Taichi Kato)
 20071114.369  30 (Hiroyuki Maehara)
 20071114.385  30 (Taichi Kato)
 20071114.566  28 (Taichi Kato)
 20071114.674  31: (Tomohito Ohshima)
 20071114.680  31 (Yutaka Maeda)
 20071114.716  31 (Tomohito Ohshima)
 20071114.783  32 (Hiroshi Nishiyama)
 20071114.808  29 (Taichi Kato)
 20071114.840  38 (Jose Ripero)
 20071115.503  33 (A. Kamiya)
 20071115.517  29 (Taichi Kato)
 20071115.528  33 (Hiroshi Nishiyama)
 20071115.676  32 (Tomohito Ohshima)
 20071116.540  27 (Taichi Kato)
 20071116.565  33: (A. Kamiya)
 20071116.587  32 (Hiroshi Nishiyama)
 20071116.664  32 (Yutaka Maeda)
 20071116.807  27 (Taichi Kato)
 20071117.428  29 (Taichi Kato)
 20071117.451  34: (Kenji Nakai)
 20071117.522  27 (Taichi Kato)
 20071117.667  29 (Hans-Goran Lindberg)
 20071117.812  28 (Taichi Kato)
 20071118.631  29: (Taichi Kato)
 20071119.383  30: (Taichi Kato)
 20071119.542  29: (Taichi Kato)
 20071119.556  33: (Masashi Nakatani)
 20071119.667  31 (Hans-Goran Lindberg)
 20071120.833  30: (Taichi Kato)
 20071121.583  30 (Taichi Kato)
 20071123.424  33: (Taichi Kato)
 20071123.675  33: (Taichi Kato)
 20071124.417  35: (Taichi Kato)
 20071124.531  36: (Taichi Kato)
 20071125.378  35 (Taichi Kato)
 20071128.451  37 (Yutaka Maeda)
 20071128.580  35 (Kenji Nakai)
 20071129.472  37 (Yutaka Maeda)
 20071129.617  35: (Masashi Nakatani)
 20071130.444  37 (Yutaka Maeda)
 20071130.476  32 (Taichi Kato)
 20071130.551  31 (Taichi Kato)
 20071201.522  30 (Taichi Kato)
 20071201.556  29 (Taichi Kato)
 20071201.680  37 (Yutaka Maeda)
 20071202.389  32 (Taichi Kato)
 20071202.447  37 (Yutaka Maeda)
 20071202.500  31 (Taichi Kato)
 20071202.531  34 (Hiroshi Nishiyama)
 20071203.415  30 (Taichi Kato)
 20071203.547  30 (Taichi Kato)
 20071203.624  34 (Hiroshi Nishiyama)
 20071204.547  33 (Hiroshi Nishiyama)
 20071204.669  38 (Yutaka Maeda)
 20071205.551  30 (Taichi Kato)
 20071205.594  34 (Hiroshi Nishiyama)
 20071207.592  35 (Hiroshi Nishiyama)
 20071208.560  30 (Taichi Kato)
 20071208.730  37 (Marian Legutko)
 20071209.405  31 (Taichi Kato)
 20071209.551  31 (Taichi Kato)
 20071209.598  33 (Hiroshi Nishiyama)
 20071209.683  38 (Yutaka Maeda)
 20071211.424  38 (Yutaka Maeda)
 20071211.625  35 (Hiroshi Nishiyama)
 20071212.715  38 (Hans-Goran Lindberg)
 20071213.631  33 (Hiroshi Nishiyama)
 20071214.526  32 (Hiroshi Nishiyama)
 20071215.619  36 (Hiroshi Nishiyama)
 20071216.531  33 (Hiroyuki Maehara)
 20071216.592  36 (Hiroshi Nishiyama)
 20071226.740  34: (Marian Legutko)

Subscribe to new VSNET mailing lists! : http://ooruri.kusastro.kyoto-u.ac.jp/mailman/listinfo/More information about the vsnet-recent mailing list