[vsnet-alert 10213] SS Cyg slowly rising outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Mon May 26 10:11:20 JST 2008


  According to AAVSO MyNewsFlash, SS Cyg is undergoing another
slowly rising outburst.

  VSNET and AAVSO data:

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20080517.972  119 (Bjorn H. Granslo)
 20080518.972  119 (Bjorn H. Granslo)
 20080518.985  120 (Erwin van Ballegoij)
 20080520.674  116 (Yutaka Maeda)
 20080520.926  118 (Erwin van Ballegoij)
 20080523.2417 103 (KMA)
 20080523.4564 10.28V (W. G. Dillon)
 20080523.9583 101 (MGE)
 20080524.1808 9.882V (CMP)
 20080524.3290 9.83V (HBB)
 20080524.3438 9.85V (JM)
 20080524.3611 100 (SLH)
 20080524.9417  96 (Stanislaw Swierczynski)
 20080525.1403  96 (J. Bortle)
 20080525.1889  97 (P. McDonald)
 20080525.2208  99 (KMA)
 20080525.2403  99 (BWX)
 20080525.2924 9.551V (Martin Nicholson)
 20080525.2936 9.691B (Martin Nicholson)
 20080525.2948 9.525R (Martin Nicholson)
 20080525.2960 9.517I (Martin Nicholson)
 20080525.3630 9.55V (HBB)


More information about the vsnet-alert mailing list