[vsnet-alert 11810] KV Dra outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Fri Feb 12 10:04:28 JST 2010


 KV Dra in outburst:

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20100123.784 173C (Hiroyuki Maehara)
 20100124.804 177C (Hiroyuki Maehara)
 20100126.822 173C (Hiroyuki Maehara)
 20100206.054 <16.23V (Tomas L. Gomez)
 20100207.122 15.11V (Tomas L. Gomez)
 20100210.021 143C (Ian Miller)
 20100210.050 14.26V (Tomas L. Gomez)


More information about the vsnet-alert mailing list