[vsnet-alert 11811] CY UMa superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Fri Feb 12 10:05:08 JST 2010


CY UMa is undergoing a superoutburst:

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20100116.762 <131 (Hiroyuki Maehara)
 20100118.687 <146 (Yutaka Maeda)
 20100129.797 <16.78V (Hiroshi Itoh)
 20100206.931  123 (Gary Poyner)
 20100209.942  128 (Gary Poyner)


More information about the vsnet-alert mailing list