[vsnet-alert 12034] V699 Oph outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Tue Jun 15 08:59:07 JST 2010


  According to Rod Stubbings, the SU UMa-type dwarf nova V699 Oph is
undergoing an outburst. The present outburst may be a superoutburst.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20100330.215 <165C (Eddy Muyllaert)
 20100406.198 <162C (Eddy Muyllaert)
 20100513.644 <141 (Yutaka Maeda)
 20100614.471  143 (Rod Stubbings)


More information about the vsnet-alert mailing list