[vsnet-alert 12568] DM CMa outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Thu Jan 6 09:58:58 JST 2011


  According to Rod Stubbings, the suspected dwarf nova DM CMa
is in outburst.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20101231.512 <150 (Rod Stubbings)
 20110101.601 <150 (Rod Stubbings)
 20110102.494 <150 (Rod Stubbings)
 20110103.476 <150 (Rod Stubbings)
 20110103.573  156 (Rod Stubbings)
 20110105.503  147 (Rod Stubbings)


More information about the vsnet-alert mailing list