[vsnet-alert 12698] MisV1443 outburst up to now

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Mon Jan 24 10:52:41 JST 2011


MisV1443 outburst up to now

 Rather neglected WZ Sge-type outburst ;-)

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20110102.019 12.76C (Stas Korotkiy)
 20110102.019 12.87C (Stas Korotkiy)
 20110103.981 <130C (Stas Korotkiy)
 20110103.982 <130C (Stas Korotkiy)
 20110108.597 144C (MISAO Survey)
 20110108.598 144C (MISAO Survey)
 20110108.599 143C (MISAO Survey)
 20110109.799 14.36Rc (Nick James)
 20110109.799 14.38V (Nick James)
 20110109.799 14.53Ic (Nick James)
 20110110.432 14.60C (Seiichiro Kiyota)
 20110110.627 140C (Hiroyuki Maehara)
 20110111.636 146C (Hiroyuki Maehara)
 20110112.106 14.47C (Gary Poyner)
 20110112.439 14.75C (Seiichiro Kiyota)
 20110112.892 14.94CV (Diego Rodriguez)
 20110113.108 14.76V (Miguel Rodriguez)
 20110113.458 14.97C (Seiichiro Kiyota)
 20110114.521 151C (Hiroyuki Maehara)
 20110114.619 14.84C (Hiroshi Itoh)
 20110115.101 15.19V (Miguel Rodriguez)
 20110115.103 14.69C (Gary Poyner)
 20110116.087 14.86C (Eddy Muyllaert)
 20110116.144 14.98V (Miguel Rodriguez)
 20110119.810 154C (Ian Miller)
 20110120.074 15.34V (Eddy Muyllaert)


More information about the vsnet-alert mailing list