[vsnet-alert 13877] Z Cha superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Tue Nov 22 09:54:32 JST 2011


Z Cha superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20110902.660  154 (Rod Stubbings)
 20111001.649 <154 (Rod Stubbings)
 20111001.653  154 (Rod Stubbings)
 20111001.751  154 (Rod Stubbings)
 20111003.722  153 (Rod Stubbings)
 20111120.562  119 (Rod Stubbings)
 20111121.542  118 (Rod Stubbings)


More information about the vsnet-alert mailing list