[vsnet-alert 16553] V632 Cyg superoutburst?

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Fri Oct 25 09:30:45 JST 2013


V632 Cyg superoutburst?

  YYYYMMDD(UT)   mag  observer
  20131008.008  <146  (Gary Poyner)
  20131023.915   138  (Gary Poyner)


More information about the vsnet-alert mailing list