[vsnet-alert 16705] MASTER OT J040352.13+332556.4: likely a dwarf nova

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Thu Dec 12 09:43:40 JST 2013


MASTER OT J040352.13+332556.4: likely a dwarf nova

  Rapidly faded. More likely a dwarf nova rather than
a supernova.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20131130.342 191CV (Thomas Langhans)
 20131209.349 <210CV (Thomas Langhans)


More information about the vsnet-alert mailing list