[vsnet-alert 21647] ASASSN-15qe: likely superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Wed Nov 29 11:32:34 JST 2017


ASASSN-15qe: likely superoutburst

  The 2015 superoutburst was relatively well observed.

  YYYYMMDD(UT)   mag  observer
  20171116.5762 <155c  (Yutaka Maeda)
  20171118.5920 <142c  (Yutaka Maeda)
  20171127.5651 143c  (Yutaka Maeda)More information about the vsnet-alert mailing list