[vsnet-alert 21648] IR Gem superoutburst?

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Wed Nov 29 11:34:15 JST 2017


IR Gem superoutburst?

 There was a superoutburst in 2017 March.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20171125.0549 <142 (Eddy Muyllaert)
 20171127.608 12.32V (Minoru Sato)
 20171127.7249 112c (Yutaka Maeda)
 20171128.628  119 (Hiroyuki Maehara)More information about the vsnet-alert mailing list