[vsnet-alert 21966] Wils_SDSSJ162520.29+120308.7 superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Mon Mar 12 08:23:26 JST 2018


Wils_SDSSJ162520.29+120308.7 superoutburst

 The 2010 superoutburst (and a rebrightening) was relatively
well observed.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20180226.6941 <156c (Yutaka Maeda)
 20180227.7182 <150c (Yutaka Maeda)
 20180301.6872 <143c (Yutaka Maeda)
 20180302.7188 <148c (Yutaka Maeda)
 20180309.7791 128c (Yutaka Maeda)
 20180310.696  127 (Hiroyuki Maehara)
 20180310.710 132c (Yutaka Maeda)
 20180310.7124 132c (Yutaka Maeda)More information about the vsnet-alert mailing list