[vsnet-alert 19071] UV Per outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Fri Sep 18 15:17:00 JST 2015


UV Per outburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20150911.904 <145 (Jose Ripero)
 20150912.914 <137 (Wolfgang Kriebel)
 20150912.926 <145 (Eddy Muyllaert)
 20150912.969 <149 (Gary Poyner)
 20150917.890  122 (Jose Ripero)
 20150917.895  121 (Eddy Muyllaert)More information about the vsnet-alert mailing list